پست منتخب

Loading...

مطالب منتخب

روش تشخیص زعفران اصلی از تقلبی در کمتر از سی ثانیه

روش تشخیص زعفران اصلی از تقلبی در کمتر از سی ثانیه   عفران که از پرچم گل گیاه آن تهیه می شود،  گاهی به روش‌های مختلف...